Dil Tercihi

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Mersis Numarası : 0613087233400018
Adresi : Kazımiye Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 6 Çorlu/ Tekirdağ
Telefonu :  0(282) 693 34 00
e-posta adresi : bilgi@vegahospital.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : vegahastanesi@hs01.kep.tr

Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuatlara uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz

Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
 2. b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak ; Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuatlar gereğince başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi, hasta protokol numaranız, banka hesap numarası, IBAN numarası, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi, hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, check-up bilgileriniz, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi, Hastanelerimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kapalı devre kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne, ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, hastane içerisinde internet erişiminde kullandığınız erişim loglarınızwww.vegahospital.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta iş bu aydınlatma metninde geçen amaçlar ile sınırlı ve ölçülü olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla işliyoruz?

Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından kişisel verileriniz özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kalmak kaydıyla işlenebilecektir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamında verileriniz işlenmektedir. Ayrıca toplum sağlığı tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, erken teşhis ve koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, banko ve vezne işlemleri, Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonlarının planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla analiz yapma, çalışanlarımızı size daha iyi hizmet vermek amaçlı eğitmek, suistimal ve yetkisiz erişim ve işlemlerin izlenmesi, engellenmesi, risk süreçlerinin yönetimi ve geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, mevzuat sınırları içerisinde tanı ve tedaviye dönük araştırma ve cihaz temini yapılması, ilaç temini, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve finansal işlemler, hukuki süreçler neticesinde ödemeler, kimliğinizi teyit etme, tahlil sonuç bildirimi, Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla talep edilen bilgileri paylaşma, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, çağrı merkezleri ile görüşmelerin sağlık hizmetini daha etkin ve verimli kılabilmesi, hastane güvenlik görevlilerinin hizmetini daha iyi yerine getirebilmesi ve fiziksel güvenliğin denetimi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerimizin sizlere duyurulması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri  doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, insan kaynakları politikalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,  online ve canlı destek, internet siteleri üzerinden bilgilendirme ve yayım faaliyetleri, hastane binasının yardımcı hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için alınan veriler, Medya ve İletişim, somut ve soyut faydaların tasarlanması, Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması ve yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla bunlarla ilişkili amaçlarla işlenebilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceğimiz Durumlar

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde aşağıda geçecek olan taraflara aktarılabilmektedir.

KVKK’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddesinin 3. fıkrasıyla düzenlenen koşullarda kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması mümkündür. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması yönünden ilgili şartların sağlanması ve sair mevzuat hükümlerinin gerektirmesi koşulu ile kişisel verilerin aktarılması mümkündür.

Bu bağlamda hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü,  Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki kişilere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Bildirim’e uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ilgili kişinin talebi veya bizzat Hastane tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Hastanemiz, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik altyapıyı sağlamaktadır. Çalışanlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini uygulamakla mükelleftir.

Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükarda Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri sorumlusu sıfatımız ile toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; iş faaliyetlerinde  kullanılan tüm ürünlerin standartlara, kanun ve yasal gerekliliklere ve bilgi güvenliği esaslarına uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların bu yönde eğitimler alması ve kurumumuz  içinde yürürlüğe konan diğer düzenlemelere riayet edilmesi Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sağlanmaktadır.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl
Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
 3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
 6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

 1. Başvuru sahibi, şahsen Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile ilgili merkez lokasyonumuza elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Vega Hastane Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.
 3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta vegahastanesi@hs01.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin
Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.