Dil Tercihi

Radyoloji
Radyoloji

Radyoloji departmanımızda, temel ilkemiz; yüksek kalitede görüntüleme hizmeti sunarak, hastalara en doğru teşhisin konmasına yardımcı olmaktır.

Konularında eğitimli ve uzman kişilerden oluşan ekibimiz, günün 24 saati, aynı kalitede hizmet vermektedir.

Radyoloji Ünitesi Görüntüleme Cihazları:

 • 1.5 Tesla MR (76*18)
 • 
64 Slice Bilgisayarlı Tomografi
 • Dijital Anjiyografi (DSA)
 • Floroskopi
 • Röntgen
 • Dijital Mamografi
 • 
Ultrasonografi ve Doppler Ultrosongrafi
 • 
Kemik Dansitometresi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi

Tanı amaçlı radyolojinin kullandığı diğer teknoloji yüksek frekans ses dalgası kullanımına dayanmaktadır.Bu yöntemle tüm vücuttaki damarlar renkli ve doppler ultrason tekniği ile değerlendirilmektedir.Ultrasonografi uzun zamandan beri gebelik ve bebeğin gelişimi takibinde güvenle kullanılmaktadır.

Dijital Röntgen

Röntgen tüm kemik yapılar ve akciğer için kullanılan ilk görüntüleme yöntemidir.Ayrıca bazı kontrast maddeleri kullanarak; böbrek fonksiyonları ve idrar yollarının görüntülenmesinde, yemek borusu, mide, ince barsak ve kalın barsak gibi tüm sindirim sisteminin görüntülenmesinde kullanılır.
Dijital sistemle çalışan röntgen ünitemizde hem hastalara daha az radyasyon verilmekte hem de daha kaliteli görüntüler elde edilmekte ve lüzumu halinde kullanılması amacıyla saklanabilmektedir.
Kontrastlı ve kontrastsız tüm incelemeler yapılabilmektedir.

Dijital Röntgen Ünitemizde Yaptığımız Bazı İncelemeler:

 • İntravenöz ürografisi
 • Fistülografi
 • Voiding sistoüretrografisi
 • Histerosalpingografi
 • (HSG): İnfertilite (kısırlık) değerlendirilmesi önemli bir incelemedir.

Manyetik Rezonans (Mr)

MR fizik prensibi olarak manyetik alan gücünden yararlanan ve X ışını içermeyen bir inceleme yöntemidir.Bu özelliği sebebiyle bebeklerde ve hamile bayanlarda da kullanılabilmektedir. MR yumuşak doku kontrast çözümleme gücü en yüksek olan radyolojik tanı yöntemi olması sebebiyle santral sinir sistemi incelemelerinde, kemik lezyonlarında ve yumuşak doku tümörlerinde temel tanı yöntemidir.Merkezimizde standart çekimlere ek olarak;

 • Bölgesel MR anjiyografi
 • Aortadan ayağa kadar uzun segment
 • MR Anjiografi (Hareketli masa tekniği ile)
  Kranial ve abdominal difüzyon görüntüleme
 • MRCP, MR myelografi, MR sialografi, MR ürografi
 • Kinematik incelemeler
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Kardiyak MR

Mamografi

Meme kanseri, kadınlar arasında kanserden ölümlerin en sık nedenlerinden birisidir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıcıdır.Meme kanserinin erken teşhisinden kullanılan en önemli yöntem mamografidir.40 yaşın üzerindeki bayanlara doktorun tavsiyesi ile düzenli aralıklarla mamografi çekilir.Düzenli takibin önemi meme dokusundaki değişikliğin önceki incelemelerle karşılaştırılarak saptanabilmesidir.Kliniğimizde PHILIPS 400 cihazı ile mamografik incelemele yapılmaktadır.

64 Slice Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi, multidedektör teknolojisinin kullanıma girmesi ile önemli gelişmeler kaydederek görüntülemede yeni ufuklar açmıştır. Bunlardan en önemlisi; yüksek tanısal özellikteki görüntülerin en kısa sürede elde edilmesidir.Bu yöntemle kalp gibi organların non-invaziv olarak incelenebilmektedir. Multidedektör BT ile koroner anjiyografi hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutma süresi olan yaklaşık 10 saniyede yapılabilmektedir. Klasik anjiyografiye göre daha kolay ve hızlı bir yöntem olup, tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu yöntem özellikle risk grubundaki kişiler için kontrol amaçlı yapılabilmektedir.

Multidedektör BT ile Yapılan Diğer İncelemeler:

Kalsiyum Skorlama; Kalbi besleyen koroner damarlarda kalsiyum birikimini ölçerek damar sertliği derecesi belirlenebilmektedir.

BT Anjiyografi; Katater kullanımına gerek olmadan, vücudun istenilen herhangi bir bölümünün tek nefes tutma süresince ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden yapılan damarların görüntülenmesidir.

Sanal Kolonoskopi; Standart kolonoskopide bağırsakların içi bir tüp aracılığı ile incelenirken, sanal kolonoskopide normal karın tomografisi çekimi yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında üç boyutlu görüntüler oluşturularak kolonoskopik görüntülerin elde edilmesidir.

Sanal Bronkoskopi; Genel anestezi kullanılmasına gerek kalmadan akciğerleri, BT ile çekimin yapılmasından sonra elde edilen verilerden bilgisayar ortamında üç boyutlu bronkoskopik görüntülerin oluşturulmasıdır.
Lung Care; Akciğer alanlarından şüpheli nodüllerin zaman içerisinde boyut değişikliği gösterip göstermediklerinin tespitinde kullanılan bir hacimsel inceleme taktiğidir.

Bilgisayarlı Tomografi

10 saniyede anjiyografi, Bilgisayarlı Tomografi, multidedektör teknolojisinin kullanıma girmesi ile önemli gelişmeler kaydederek görüntülemede yeni ufuklar açmıştır. Bunlardan en önemlisi; yüksek tanısal özellikteki görüntülerin en kısa sürede elde edilmesidir. Bu yöntemle kalp gibi organlar non-invaziv olarak incelenebilmektedir.
Multidedektör BT ile kateter kullanımına gerek olmadan, vücudun istenilen her hangi bir bölümünün tek nefes tutma süresince ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden yapılan, damarların görüntülenmesi işlemidir.
Klasik anjiyografiye göre daha kolay ve hızlı bir yöntem olup, tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu yöntem özellikle risk grubundaki kişiler için kontrol amaçlı yapılabilmektedir.

MRI

Vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesidir. MR cihazı dev bir mıknatıstan oluşmaktadır. Görüntülenmesi istenen bölgeye radyo frekans (RF) dalgaları verilip, alınan yanıt anten aracılığı ile toplanıp bilgisayarda görüntüye çevrilir.
MR diğer tanısal yöntemlerden farklı olarak radyasyon içermemektedir. Bu tetkik radyo frekans (RF) dalgalarının vücuttaki protonlar ile etkileşimine dayanan görüntü oluşturulması prensibine göre yapılır.
İnceleme sırasında hasta cihaz masasına yatırılmakta ve dev mıknatısın içinde bulunan tünele masa ilerletilmektedir. Çekim süresi yapılacak işleme göre değişiklik göstermektedir.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Dansitometri)

Özel bir cihazla kemik yoğunluğunun ölçülmesidir. Özellikle kemik erimesi (osteoporoz) miktarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Dijital Floroskopi

Vücut röntgen görüntülerinin, televizyon ekranı üzerine elde edilmesidir. Organların hareketleri ve vücut boşluklarında görüntülemeye yardımcı olan ilacın ilerleyişi bu yöntemle izlenebilir ve değerlendirilebilir. Klasik skopiye göre dijital floroskopinin üstünlüğü, görüntü kalitesinin çok daha yüksek oluşudur. Mide barsak filmleri, rahim filmlerinin (HSG) çekiminde kullanılır.

Dijital Direkt Röntgen

Röntgen filmi üzerine, vücudun bir bölgesine direkt olarak yani herhangi bir işleme tabi tutulmadan, görüntüsünün alınmasıdır. Akciğer, sinüs, bel, sırt, el ve ayak filmleri vb.

Dijital Mamografi

Özel cihazlarla memelerin filmlerinin çekilmesidir. Özellikle kanserin erken tanısında önemli rolü vardır.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Vücut kan dolaşımının, damar içine ilaç verilmeye gerek kalmadan görüntülenmesidir. Kan dolaşımının miktar ve yön değişikliklerinin ve ayrıca dolaşım özelliklerindeki değişikliklere göre bazı hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.

Ultrasonografi

Ses dalgaları prensibiyle çalışan ve dolayısıyla istenilen sıklıkta tekrarlanabilen, kolay tatbik edilen ve zararlı ışın kullanılmayan bir görüntüleme yöntemidir. Karın organlarının büyüklüklerinin ve iç yapıların incelenmesi, anne karnındaki bebeğin incelenmesinde sıklıkla kullanılır.

Periferik Anjiyo Ve Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji, tıbbın hızla ilerleyen bir dalıdır.

Girişimsel radyolojinin avantajları:
Birçok işlem hasta yatışı gerektirmez veya çok kısa süreli hasta yatışı gerektirir, genellikle genel anestezi gerektirmez, ağrı, tedaviye bağlı risk ve iyileşme zamanı, cerrahiye göre belirgin olarak azdır, işlemler cerrahiye göre, genellikle daha ucuzdur.

Girişimsel Radyolojik İşlemler

Anjiyografi: Atardamar veya toplardamarın X-ışını ile incelenmesi. Damara girilmesini takiben kontrast madde verilerek damarların görüntülenmesi
Balon anjiyoplasti ve stent: Tıkalı veya daralmış damarların, damar içine balon kateter veya stent ilerletilmesiyle açılması.
Biliyer Drenaj ve Stent: Stent kullanılarak tıkalı safra yollarını açarak bağırsağa safra akışının sağlanması.
Embolizasyon: Anevrizma, arteriovenöz malformasyon veya kanama odağının tıkanması.
Kemoembolizasyon: Kanser hücrelerine damar yolu ile direkt ilaç verilmesi.
Santral Venöz Kateter: İntravenöz besleme, diyaliz veya ilaç verilmesi amacı ile damara plastik kateter takılması.
Biyopsi: Organlardan teşhis amaçlı perkütan yolla örnek alınması.
Radyofrekans Ablasyon: kanser hücrelerinin öldürme amaçlı radyofrekans enerjisinin kullanımı.
Tromboliz: Tıkanan damarın, pıhtı eritici ilaç verilerek açılması.
Transjügüler İntrahepatik Porta-Sistemik Shunt: Ciddi karaciğer yetmezliğinde portal hipertansiyon ve zararlı etkilerin azaltılması için yapılan bir işlemdir.